Պետական աջակցության ծրագրեր
Նախադպրոցական այլընտրանքային ծախսաարդյունավետ մոդելների ներդրում

Ծրագրի մասին ՀՀ-ում կան բնակավայրեր, որոնցում նախադպրոցական հաստատություններ չեն գործում: Խնդրի կարգավորման նպատակով նման բնակավայրերում կարող են հիմնվել այլընտրանքային նախադպրոցական հաստատություններ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն տվյալ բնակավայրի երեխաներին ստանալ նախադպրոցական կրթություն: ԿԳՄՍ նախարարի 26.01.2021թ. N 20-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական կրթության

Սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցում

Ծրագրի մասին Պետությունն ապահովում է սոցիալապես անապահով և սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ընտանիքների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցումը։ Դասագրքերի գումարների փոխհատուցման չափը, ըստ յուրաքանչյուր դասագրքի, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար սահմանվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի

Փոխհատուցում ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին

Ծրագրի մասին ՀՀ պետական բյուջեով ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցներ գործուղված մանկավարժներին հատկացվում է դրամական օժանդակություն: Միջոցառմամբ՝ - փոխհատուցվում է սովորողների տրանսպորտային ծառայությունների ծախսը՝ անկախ հեռավորությունից, եթե աշակերտը, իր փաստացի բնակության վայրում ուսումնական

Համակարգի գիտական գործուղումների իրականացմանն աջակցություն

Ծրագրի մասին Գիտաշխատողին ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական ծրագրին առնչվող միջազգային գիտաժողովին, գիտական կոնֆերանսին, սիմպոզիումին կամ սեմինարին բանավոր զեկույցով հանդես գալու համար գործուղելու դեպքում` գործուղման ճանապարհածախսը հոգալու նպատակով: Գիտական գործուղման համար ֆինանսական

«Ոչ պետական մամուլի հրատարակում» դրամաշնորհային մրցույթ

Ծրագրի մասին «Ոչ պետական մամուլի հրատարակում» ծրագրով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունն աջակցում է Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով լույս տեսնող, ինչպես նաև գրական և մշակութային պարբերականներին: Նպատակը ազգային-քաղաքակրթական արժեքների տարածումն է, հայ մշակույթի ավանդույթների և նոր ձեռքբերումների արժևորումը, ժամանակակից ստեղծագործական

«Թարգմանական ծրագրեր և աջակցություն ստեղծագործողներին ու հետազոտողներին» դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի մասին «Թարգմանական ծրագրեր և ստեղծագործողների և հետազոտողների աշխատանքներին տրվող աջակցություն» ծրագրով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունն աջակցում է թարգմանական աշխատանքներին, մշակութաբանական հետազոտություններին, գրականության և գրաքննադատության նախագծերին: Ծրագրի հեռանկարային նպատակն է խթանել նշանակալի, մնայուն և հանրօգուտ աշխատանքների ստեղծումը, որն էլ

«Հայ մշակույթը հանրահռչակող օտարալեզու գրականություն» դրամաշնորհային մրցույթ

Ծրագրի մասին «Հայ մշակույթը հանրահռչակող օտարալեզու գրականություն» ծրագրի իրականացման նպատակն է Հայաստանի և Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը (ներառյալ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքների ժառանգությունը), ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դրսևորումները, հնագիտական ժառանգությունը, հայկական ճարտարապետական ժառանգությունը ներկայացնող օտարալեզու գրականության հրատարակումը և

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ծրագրեր» դրամաշնորհային մրցույթ

Ծրագրի մասին Ծրագիրը պետք է ներառի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության գործընթացի ընդլայնման և արդյունավետության բարձրացման բովանդակություն` սոցիալական, էթնիկ, տարիքային խմբերի ներուժի կիրառմամբ, ուղղված լինի համայնքներում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության իրազեկմանը և կրթամշակութային ծրագրերի իրականացմանը, նպաստի զինծառայողների համար

«Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ» դրամաշնորհային մրցույթ

Ծրագրի մասին «Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ» ծրագրի նպատակն է աջակցել թանգարանային ոլորտի կարևորագույն ուղղություններին՝ մշակութային ժառանգությունը հանրահռչակող ցուցադրությունների կազմակերպմանը, ցուցահանդեսների կազմակերպման բնագավառում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմանը, թանգարանային մասնագետների վերապատրաստմանը, թանգարանների՝ մարկետինգի և հանրահռչակման գործունեությանն ուղղված ծառայությունների մատուցմանը, թանգարանների՝