Պետական աջակցության ծրագրեր
Նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում

Ծրագրի մասին Նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ)) տրվում է մրցույթի արդյունքներով բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունված, ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողներին,

Ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով սահմանված կարգով հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկի վերադարձ

Ծրագրի մասին ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160.1 հոդվածի համաձայն՝ վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով սահմանված կարգով հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկը ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով վերադարձվում է մեկ տարվա ընթացքում