ՀՀ վարչապետի 2018 թ. սեպտեմբերի 19-ի N 1230-Ն որոշմամբ հաստատված «Օտարերկրյա պետություններ գործուղումների կարգով» կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների և պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարների անհատական իրավական ակտերի հիման վրա օտարերկրյա պետություններ գործուղումների իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

Համաձայն կարգի՝ գործուղող մարմինը հաշվետվություններն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում իր պաշտոնական կայքէջում հրապարակում է սույն կարգին համապատասխան գործուղված անձանց կողմից ներկայացված հաշվետվությունները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հաշվետվությունը պարունակում է պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնի տեղեկություններ:

Գործուղումների հաշվետվություններ - 2023-2024 թթ.