Գնումներ
Պետության կարիքնորի համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/112

Արտադպրոցական հաստատությունների համար համակարգչային տեխնիկայի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքնորի համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/115

Համակարգիչների (համակարգիչ ամբողջը մեկում) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/115 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքնորի համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/116

Համակարգիչների (համակարգիչ ամբողջը մեկում) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/116 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/70

«Գյումրու N 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լսարանի /սպորտային/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/108

«Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի գրասենյակային աթոռների և գրասեղանների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

«ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/122» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «32009 Պատմամշակութային ժառանգության ոլորտի կազմակերպությունների գույքային ապահովվածության բարելավում» միջոցառմամբ 2022թ գնումների անվանացանկում նախատեսված համակարգչային և այլ սարքավորումների («Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/122» գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի

ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/121 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022թ գնումների անվանացանկում նախատեսված կահույքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/121» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/66

«Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարան» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի անցկացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ: