Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 6 հոկտեմբերի 2014 թ. N 974-Ն հրաման

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման քննության կազմակերպման և հավաստագրման, հավաստագրման հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը»՝ հաստատելու մասին Փոփոխություններ, լրացումներ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման 10 մարտի 2022 թ. N 11-Ն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 18 մայիսի 2010 թվականի N 396-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման լիազոր մարմնի կազմավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին Մայր փաստաթուղթ: ԿրթԳտՆխ,18.05.2010,N 396-Ն Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը` ԿրթԳտՆխ,08.02.2011,N 96-Ն ԿրթԳտՆխ,26.04.2011,N 404-Ն Կրթ.ԳՄՍՆ,06.12.2022,N 77-Ն

ՀՀ ԿԳ նախարարի 13 հունվարի 2017 թ. N 06-Ն հրաման

Որպես ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու առաջադրվող քաղաքացու` հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող ավարտական փաստաթղթի բացակայության դեպքում հայերենին տիրապետելու հանգամանքի ստուգման կարգը հաստատելու մասին --------------------------- ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 08.10.2021 N 71-Ն հրաման Հայաստանի Հանրապետության կրթության