Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 21 հունվարի 2021 թվականի N 02-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2019 թվականի հունիսի 6-ի 22-Լ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 21 հունվարի 2021 թվականի N 43-Ա/2 հրաման

Կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի գործողությունը կասեցված կամ դադարեցված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (կամ դրանց մասնագիտությունների) սովորողների ուսումնառությունը, ինչպես նաև ընթացիկ կամ ամփոփիչ ատեստավորումը 2021 թվականին կազմակերպող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների» ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 19 հունվարի 2021 թվականի 33-Ա/2 հրաման

Օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում միջպետական համաձայնագրերով բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ստանալու նպատակով 2021-2022 ուսումնական տարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին գործուղելու համար մրցույթ անցկացնելու մրցութային հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 18 հունվարի 2021 թվականի N 31-Ա/2 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի Հավելված N 1-ի Աղյուսակ N 2-ի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի «1162 գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագրի» «11007 գիտական ամսագրերի և մենագրությունների հրատարակում» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը` ըստ