Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/31

Նախարարության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված /«Համահայկական հայագիտական օլիմպիադա»/ ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/30

Նախարարության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված /«Համահայկական և համապետական կրթական խորհրդաժողով»/ ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/33

Սեղանների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/33» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/18

Ընդհանուր շինարարական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Հավերժության ժապավեն» (Ճանապարհաշինարարներ) հուշարձանի տարածքի լուսավորության ցանցի իրականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/18 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ,

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/26

Սպորտային գույքի (ծածկոցով ըմբշամարտի գորգեր, ծանրաձողեր) գնման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/29

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների (սպարտակիադա) ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/29» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-22/2

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների (Ալավերդու Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-22/2 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/19

Տպագրական և բաշխման, ձայնագրության և բաշխման ծառայությունների (Բրայլյան տառատեսակով գրքեր, ամենամսյա բյուլետեն, տետրեր, աուդիոգիրք) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/19 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիր: