Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/66

«Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարան» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի անցկացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/119

Համակարգիչների (համակարգիչ ամբողջը մեկում) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/119 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը:

ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/120 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022թ գնումների պլանում ներառված 09 բաժնի 06 խմբի 01 դասի «1183 32012 Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում» միջոցառմամբ, «Վարչական սարքավորումներ»` 5122 հոդվածով նախատեսված ապրանքների (բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/114

Նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի համակարգչային սերվերների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/110

«1168 32007 Թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում», 5122-Վարչական սարքավորումներ հոդվածով նախատեսված օդորակչի («Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/110» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/109

«1168 32007 Թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում», 5122-Վարչական սարքավորումներ հոդվածով նախատեսված աթոռների («Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/109» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները: