Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-21/17

Տպագրական և բաշխման ծառայությունների (Բրայլյան տառատեսակով գրքեր, ամենամսյա բյուլետեն, տետրեր) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-21/17 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄԴՆԳՀԾՁԲ-21/12

2021 թվականին «ՀՀ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» միջոցառման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄԴՆԳՀԾՁԲ-21/14

2021 թվականին քարոզչական ֆիլմերի արտադրության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄԴՆԳՀԾՁԲ-21/10

Համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների (ԿԳՄՍՆ, ԲՈԿ, ԼԿ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/10 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄԴՆԳՀԾՁԲ-21/9

Համակարգչային սարքերի (համակարգիչների, սկաներների, տպիչ և պատճենահանող սարքերի) պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/9 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄԴՆԳՀԾՁԲ-21/5

(Պետական մարմինների աշխատողների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթ) կազմակերպման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: