Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/2 

Նախարարության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Սպարտլանդիա/ գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/2 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/3

Նախարարության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Սպարտակիադա/ գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/3 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/89

Դասագրքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/89 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-23/88

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների /2-րդ դասարանի «Մայրենի 2», 2-րդ մաս, դասագրքեր/ գնման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-23/88» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/81

Նախարարության կարիքների համար գրապահարանների և գրատախտակների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/81 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/87

Ապրանքների (դասագրքեր) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/87» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/88

Ապրանքների (դասագրքեր) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/88» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/85

Նախարարության կարիքների համար ներկայացուցչական ծառայությունների /ճաշի կազմակերպում Ոստան ռեստորանում/ ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/85 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/82

Նախարարության կարիքների համար փոշեկուլների և բազմաֆունկցիոնալ սարքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/82 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը