Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/20

Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

«ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/42» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

«1124 32001 Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում» միջոցառմամբ 2022թ գնումների անվանացանկում նախատեսված «Համակարգիչ ամբողջը մեկում» ապրանքների ձեռքբերման թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/42» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/31

Նախարարության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված /«Համահայկական հայագիտական օլիմպիադա»/ ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/30

Նախարարության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված /«Համահայկական և համապետական կրթական խորհրդաժողով»/ ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/33

Սեղանների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/33» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/18

Ընդհանուր շինարարական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Հավերժության ժապավեն» (Ճանապարհաշինարարներ) հուշարձանի տարածքի լուսավորության ցանցի իրականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/18 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ,