Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16 մարտի 2021 թվականի N 396-Ա/2 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի բյուջետային ծախսերի «Հանրակրթության ծրագրի /1146 դասիչ/ «Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում»» 11016 միջոցառման շրջանակներում դասագրքերի ձեռքբերման ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 11 մարտի 2021 թվականի N 359-Ա/2 հրաման

2021 թվականին տեղի ունեցած «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Աստղագիտություն», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն», «Քիմիա» առարկաների դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 05 մարտի 2021 թ. N 24-Ն հրաման

Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկի ձևավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի՝ 2012 թվականի մայիսի 18-ի N 496-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 24 փետրվարի 2021 թվականի 213-Ա հրաման

Թատերահամերգային գործունեություն իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված տարածքներում երրորդ անձանց կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառում իրականացնելու համար ծառայությունների մատուցման գործընթացը կանոնակարգելու և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 2-ի N 246-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին