Գնումներ
Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/18

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /«Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման կազմակերպում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար սերվերային հավելումի մշակման ծառայություններիմատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/12

Պետության կարիքների համար սերվերային հավելումի մշակման ծառայություններիմատուցման պետական գնման պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ

2020թ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում -ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/7

2020թ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում (Երիտասարդական պորտալի պահպանում)- Արձանագրություն ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/7ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի

Պետության կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/6

Պետության կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ-Աութսորս ՍՊԸ