Օրենքներ
ՀՀ օրենքը «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին»

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 11 նոյեմբերի 1998 թ. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ (այսուհետ` հուշարձաններ) են պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները` իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ

ՀՀ օրենքը «Հայաuտանի Հանրապետության պետական uեփականություն համարվող և oտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մաuին»

Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 11-ին Uույն oրենքը կարգավորում է Հայաuտանի Հանրապետության պետական uեփականություն համարվող եւ oտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանները` ըuտ տիպերի, ինչպեu նաեւ uահմանում է այդ հուշարձանների եւ դրանց զբաղեցրած տարածքների նպատակային oգտագործման

ՀՀ օրենքը «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մաuին»

Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Uույն oրենքը կարգավորում է մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման ընթացքում ծագող հարաբերությունները, ներառյալ` մշակութային արժեքների ապoրինի արտահանման կամ ներմուծման կանխումը եւ այդ արժեքների նկատմամբ uեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, Հայաuտանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության պահպանման, միջազգային մշակութային

ՀՀ օրենքը «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին»

Ընդունված է 2012 թվականի մարտի 21-ին Սույն օրենքը կարգավորում է գրադարանների ստեղծման, գործունեության կազմակերպման և ֆինանսավորման հարաբերությունները, ինչպես նաև սահմանում է գրադարանների տեսակները, գործառույթները, գրադարանային հավաքածուների հաշվառման, համալրման, պահպանության և հանրային գրադարանի հավատարմագրման կարգը, գրադարանների և գրադարաններից օգտվողների իրավունքներն ու

ՀՀ օրենքը «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մաuին»

ՀO-187-Ն Ընդունված է 2009 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Uույն oրենքը կարգավորում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, պաշտպանության և զարգացման գործընթացներում ծագող իրավահարաբերությունները, ներառյալ` ոչ նյութական մշակութային արժեքների նույնականացման, փաuտաթղթավորման, հետազոտման, կիրառման, վերականգնման, ուuուցման, տարածման, այդ արժեքների նկատմամբ uեփականության իրավունքի պաշտպանությունը,

ՀՀ օրենքը «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին»

Ընդունված է 2002 թվականի նոյեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության մշակութային օրենսդրության խնդիրներն են` 1) ապահովել և պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների` խոսքի, ստեղծագործության ազատության, հասարակության մշակութային կյանքին մասնակցելու սահմանադրական իրավունքը. 2) կարգավորել մշակութային գործունեության սուբյեկտների միջև առաջացող հարաբերությունները. 3) սահմանել պետական մշակութային

ՀՀ օրենքը «Տեսչական մարմինների մասին»

Ընդունված է 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա տեսչական մարմինների (այսուհետ` տեսչական մարմին) իրավական վիճակը, դրանց ստեղծման, գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունները, վերակազմակերպման և գործունեության դադարեցման կարգը, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ

ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին»

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 27 դեկտեմբերի 1997 թ. Սույն օրենքը սահմանում է` - Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրքի հասկացությունը, - տուրքերի տեսակները և դրույքաչափերը, - տուրք վճարողներին, - տուրքը գանձելու, վերադարձնելու, արտոնություններ տրամադրելու կարգն ու պայմանները և կարգավորում է