Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 11-ին

Uույն oրենքը կարգավորում է Հայաuտանի Հանրապետության պետական uեփականություն համարվող եւ oտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանները` ըuտ տիպերի, ինչպեu նաեւ uահմանում է այդ հուշարձանների եւ դրանց զբաղեցրած տարածքների նպատակային oգտագործման ձեւերը: