Օրենքներ
ՀՀ օրենքը «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին»

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 11 նոյեմբերի 1998 թ. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ (այսուհետ` հուշարձաններ) են պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները` իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ

ՀՀ օրենքը «Կինեմատոգրաֆիայի մասին»

Ընդունված է 2021 թվականի հունիսի 30-ին Սույն օրենքի նպատակն է ապահովել կինեմատոգրաֆիայի ոլորտի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, ստեղծել բավարար իրավական երաշխիքներ և աջակցել ազգային ֆիլմերի ստեղծմանը, տարածմանը, ցուցադրմանն ու առաջխաղացմանը, կինոժառանգության և կինոտարեգրության պահպանմանն ու հասանելիության ապահովմանը:

ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների» մասին

Ընդունված է 2014 թվականի հունիսի 21-ին Սույն օրենքով սահմանվում են պետական պարգևները և պատվավոր կոչումները, դրանց տեսակները, ինչպես նաև կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևներ հիմնելու, պետական պարգևներով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու կարգի ու պայմանների և պետական պարգևները

ՀՀ օրենքը «Լեզվի մասին»

Օրինագիծն ընդունված է ՀՀ Գերագույն խորհրդի կողմից «30» մարտի 1993թ. Հ.Ն-0773-I Սույն օրենքով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության լեզվական քաղաքականության հիմնական դրույթները, կարգավորվում են լեզվավիճակը, պետական իշխանության և կառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների լեզվահարաբերությունները:

ՀՀ օրենքը «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին»

Ընդունված է 2001 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Սույն օրենքը սահմանում է պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ` պետական կազմակերպություն) իրավական վիճակը, դրանց ստեղծման, գործունեության, վերակազմակերպման և լուծարման կարգը, ինչպես նաև պետական կազմակերպության փոխհարաբերությունները պետական մարմինների հետ:

ՀՀ օրենքը «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին»

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 11 նոյեմբերի 1998 թ. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ (այսուհետ` հուշարձաններ) են պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները` իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ

ՀՀ օրենքը «Հայաuտանի Հանրապետության պետական uեփականություն համարվող և oտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մաuին»

Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 11-ին Uույն oրենքը կարգավորում է Հայաuտանի Հանրապետության պետական uեփականություն համարվող եւ oտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանները` ըuտ տիպերի, ինչպեu նաեւ uահմանում է այդ հուշարձանների եւ դրանց զբաղեցրած տարածքների նպատակային oգտագործման

ՀՀ օրենքը «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մաuին»

Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Uույն oրենքը կարգավորում է մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման ընթացքում ծագող հարաբերությունները, ներառյալ` մշակութային արժեքների ապoրինի արտահանման կամ ներմուծման կանխումը եւ այդ արժեքների նկատմամբ uեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, Հայաuտանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության պահպանման, միջազգային մշակութային

ՀՀ օրենքը «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին»

Ընդունված է 2012 թվականի մարտի 21-ին Սույն օրենքը կարգավորում է գրադարանների ստեղծման, գործունեության կազմակերպման և ֆինանսավորման հարաբերությունները, ինչպես նաև սահմանում է գրադարանների տեսակները, գործառույթները, գրադարանային հավաքածուների հաշվառման, համալրման, պահպանության և հանրային գրադարանի հավատարմագրման կարգը, գրադարանների և գրադարաններից օգտվողների իրավունքներն ու