Հրամաններ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 դեկտեմբերի 2011 թ. N 1278-Ն հրաման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունը անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգը հաստատելու

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 ապրիլի 2012 թ. N 254-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը հաստատելու մասին Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը ԿրթԳտՆխ,31.03.2015,N 212-Ն ԿրթԳտՆխ,21.04.2016,N 327-Ն ԿրթԳտՆխ,01.07.2016,N 686-Ն ԿրթԳտՆխ,24.05.2019,N 05-Ն

ՀՀ ԿԳ նախարարի 6 հոկտեմբերի 2014 թ. N 974-Ն հրաման

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման քննության կազմակերպման և հավաստագրման, հավաստագրման հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը»՝ հաստատելու մասին Փոփոխություններ, լրացումներ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման 10 մարտի 2022 թ. N 11-Ն