Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի պատվիրման, բաշխման, լրացման, հաշվառման եվ պահպանման կարգերը հաստատելու մասին

ԿրթԳտՆխ,09.06.2011,N 660-Ն

ԿրթԳտՆխ,08.12.2011,N 1293-Ն

ԿրթԳտՆխ,04.05.2012,N 401-Ն

ԿրթԳտՆխ,27.01.2015,N 32-Ն

Կրթ.ԳՄՍՆ,01.07.2022,N 23-Ն