Կառավարության որոշումներ
ՀՀ կառավարության 13 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 2145-Ն որոշում

«ՀՀ պետական արտադպրոցական կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, «ՀՀ պետական արտադպրոցական կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին