Կառավարության որոշումներ
ՀՀ կառավարության 4 նոյեմբերի 2010 թվականի N 1496-Ն որոշում

ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վճարովի հիմունքներով հանրակրթական և (կամ) մասնագիտական լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև այլ ծառայությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության 13 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 2145-Ն որոշում

«ՀՀ պետական արտադպրոցական կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, «ՀՀ պետական արտադպրոցական կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին