ՀՀ վարչապետի որոշում 25.02.2021թ. N 211-Ա- «Գագիկ Սաֆարյանին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղար նշանակելու մասին»


ՀՀ վարչապետի 13.12. 2021 թ. N 1418-Ա որոշում - «Ալֆրեդ Քոչարյանին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ նշանակելու մասին»


ՀՀ կառավարության 25.11.2021 թ. N 1917 - Ն որոշում - «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2022/2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 4.11. 2021 թ. N 1784-Ն որոշում - «ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ հատկացնելու, ուսման վարձը փոխհատուցելու և կրթաթոշակ սահմանելու կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1330-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»


ՀՀ կառավարության 30.09. 2021 թ. N 1621-Լ որոշում - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2022 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 6.08. 2021 թ. N 1258 - Ն որոշում - «ՀՀ-ում 2021/2022 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ կլինիկական օրդինատուրայի (ըստ մասնագիտությունների) և ինտերնատուրայի ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 20.05. 2021 թ. N 799 -Ն որոշում - «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 13.05. 2021 թ. N 764-Ն որոշում - «ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշներն ու իրականացման կարգը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 13 .05.2021 թ. N 760-Ն որոշում - «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա դոկտորանտուրայում ձևակերպվելու տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 13.05. 2021 թ. N 744-Ն որոշում - «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 15.04. 2021 թ. N 543-Ն որոշում - «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 8.04. 2021 թ. N 515-Ն որոշում - «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 1.04. 2021 թ. N 469-Ն որոշում - «ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 1.04. 2021 թ. N 466-Ն որոշում - «ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 1.04. 2021 թ. N 465-Ն որոշում - «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին»


ՀՀ կառավարության 11.02. 2021 թ. N 154-Ն որոշում - «Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման կարգը սահմանելու մասին»


ՀՀ կառավարության 11.02. 2021 թ. N 161-Ն որոշում - «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»


ՀՀ կառավարության 4.02. 2021 թ. N 136-Ն որոշում - «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»