Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/26

Կրթական օբյեկտների /Լոռու մարզ, 7 դպրոց/ հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/70

Նախարարության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/25

«Ներառական կրթության համակարգի ներդրում դրամաշնորհային ծրագիր միջոցառման շրջանակներում կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների /Լոռու մարզ, ք․ Վանաձոր, ք․ Սպիտակ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/66

«1215.11002 Սփյուռքի կրթօջախների ուսուցիչների կարողությունների հզորացում» ծրագրով 2022թ գնումների պլանով նախատեսված՝ ուսուցողական սեմինարների կազմակերպման ծառայությունների (սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստում) ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/52

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/54

«1168 Արվեստների ծրագիր, թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում» ծրագրով թատրոնի բեմի լուսաձայնային համակարգի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/54» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: