Թափուր աշխատատեղեր
Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետի հիմնական գործառույթները՝ Մշակում է հասարակություն, հասարակական գիտություններ բնագավառի օրինակելի առարկայացանկի ձևավորման մեթոդներ: Գնահատում և լրամշակում է ՀՊՉ և բնագավառի առարկայական չափորոշիչների վերջնարդյունքներին բնագավառի առարկաների ծրագրերի բովանդակության և վերջնարդյունքների համապատասխանությունը: Գնահատում և

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի մասնագետի հիմնական գործառույթները՝ Մշակում է օտար լեզուներ բնագավառի օրինակելի առարկայացանկի ձևավորման մեթոդներ: Գնահատում և լրամշակում է ՀՊՉ և բնագավառի առարկայական չափորոշիչների վերջնարդյունքներին բնագավառի առարկաների ծրագրերի բովանդակության և վերջնարդյունքների համապատասխանությունը: Գնահատում և

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի իրավաբանական սպասարկման բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Իրավաբանական սպասարկման բաժնի պետ հիմնական գործառույթները՝ ապահովում է կրթության և գիտության բնագավառների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները. ապահովում է կրթության և գիտության բնագավառում միջպետական համագործակցության ծրագրերի մշակման և դրանց իրականացման կազմակերպման աշխատանքները. կազմակերպում և ապահովում է հիմնադրամ

Մրցույթ` ԿԳՄՍՆ կազմակերպատնտեսական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Աշխատանքային պարտականություններն են՝ 1.Մասնակցում է ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին նախարարությունում և նախարարության ենթակայության կազմակերպություններում, որպես պատվիրատուի ներկայացուցիչ, նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, դրանց փորձաքննությանը և շինվերանորոգման աշխատանքներին. 2.Որպես պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ տարբեր դպրոցաշինական ծրագրերով անցնող ուսումնական

Մրցույթ` ԿԳՄՍՆ կազմակերպատնտեսական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Աշխատանքային պարտականություններն են` Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության ենթակայության տակ գտնվող կոմիտեների համակարգչային սարքավորումների սպասարկում և պրոֆիլակտիկ զննում: Նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված համակարգչային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի ապահովում։ Անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան կարգավորումների կատարում վնասված և/կամ անսարք համակարգչային մասերի

Մրցույթ` ԿԳՄՍՆ երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

2018 թվականի օգոստոսի 2-ի N 878- Ն Կառավարության որոշման Հավելվածով հաստատված «Առանձին խնդիրների իրականացման համար պետական մարմինների կողմից փորձագետի ներգրավման» Կարգով սահմանված կարգով փորձագետ ներգրավելու վերաբերյա Աշխատանքային պարտականություններն են՝ իրականացնում է երիտասարդության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի վարչատնտեսական վարչության պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Վարչատնտեսական վարչության պետի հիմնական գործառույթները՝ Կազմակերպում է հիմնադրամին ամրակցված անշարժ և շարժական գույքի հետ կապված գործընթացների իրականացումը։ Կազմակերպում է հիմնադրամի ավտոտրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման, տեխնիկական զննման, ապահովագրության գործընթացները։ Կազմակերպում է հիմնադրամի ավտոտրանսպորտային միջոցների ամրակցման, ապահովման,

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի գլխավոր հաշվապահի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Գլխավոր հաշվապահի հիմնական գործառույթները՝ ապահովում է հիմնադրամի հաշվապահական հաշվառման վարումը, ֆինանսական հաշվարկները, ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմումը, ամփոփումը և համապատասխան մարմիններ ներկայացումը. հիմնադրամի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ միասին կազմում, ամփոփում և սահմանված կարգով

Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետի հիմնական գործառույթները՝ ապահովում է հիմնադրամի թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվելիք մրցույթների իրականացումը. ապահովում է հիմնադրամի գործադիր տնօրենի կողմից նշանակվող և ազատվող անձանց ինչպես նաև ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով ժամանակավոր թափուր պաշտոն