Օրենքներ
ՀՀ օրենքը «Հասարակական կազմակերպությունների մասին»

Ընդունված է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Սույն օրենքը սահմանում է հասարակական կազմակերպության (այսուհետ` Կազմակերպություն) իրավական վիճակը, կարգավորում է նրա ստեղծման, կառավարման, գործունեության, վերակազմակերպման և լուծարման ընթացքում ծագող հարաբերությունները: Սույն օրենքը չի տարածվում կրոնական կազմակերպությունների, կուսակցությունների, արհեստակցական միությունների, հիմնադրամների, ինչպես նաև ոչ առևտրային

ՀՀ օրենքը «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»

Ընդունված է 2018 թվականի մարտի 21-ին Սույն օրենքը կարգավորում է նորմատիվ իրավական ակտի հանրային քննարկման, կարգավորման ազդեցության գնահատման, փորձաքննության, հրապարակման, ուժի մեջ մտնելու, գործողության, փոփոխման, լրացման և գործողության դադարեցման, ինչպես նաև իրավական հակասությունների (իրավական կոլիզիաների) և օրենսդրական բացերի դեպքում իրավական

ՀՀ օրենքը «Հանրային ծառայության մասին»

Ընդունված է 2018 թվականի մարտի 23-ին Սույն օրենքով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության սկզբունքները, հանրային ծառայության անցնելու պահանջները, հանրային պաշտոնների դասակարգումը, հանրային ծառայողի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները, սոցիալական երաշխիքները, պաշտոնների առանձնահատկությունները, բարեվարքության համակարգը, կարգավորվում են գույքի,

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք

Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին Սույն օրենսգիրքը կարգավորում է կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային հարաբերությունները, սահմանում է այդ հարաբերությունների ծագման, փոփոխման և դադարման հիմքերն ու իրականացման կարգը, աշխատանքային հարաբերությունների կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, պատասխանատվությունը, ինչպես նաև աշխատողների անվտանգության ապահովման

ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայության մասին»

Ընդունված է 2018 թվականի մարտի 23-ին Սույն օրենքով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգման, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների համալրման, քաղաքացիական ծառայողների կատարողականի գնահատման, վերապատրաստման, քաղաքացիական ծառայողի իրավական վիճակի, պաշտոնից ազատման, ծառայության դադարեցման, ինչպես նաև քաղաքացիական

ՀՀ օրենքը «Ներքին աուդիտի մասին»

Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Սույն օրենքը սահմանում է հանրային հատվածի կազմակերպությունների ներքին աուդիտի սկզբունքները, բնույթը, շրջանակը, համակարգը, ներքին աուդիտի մասնակիցների հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև կարգավորում է ներքին աուդիտի կազմակերպման և գործունեության հետ կապված հիմնական հարաբերությունները:

ՀՀ օրենքը «Անշարժ հուշարձանների ու պատմական պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին»

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 11 նոյեմբերի 1998 թ.: Uույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման ձևերը:

ՀՀ օրենքը «Հայաuտանի Հանրապետության պետական uեփականություն համարվող և oտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մաuին»

Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 11-ին Uույն oրենքը կարգավորում է Հայաuտանի Հանրապետության պետական uեփականություն համարվող եւ oտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանները` ըuտ տիպերի, ինչպեu նաեւ uահմանում է այդ հուշարձանների եւ դրանց զբաղեցրած տարածքների նպատակային oգտագործման