Լիցենզավորում
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 23 նոյեմբերի 2010 թ. N 1639-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմանները ապահովող գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի անհրաժեշտ հագեցվածության տիպային անվանացանկը և չափաքանակը հաստատելու մասին

ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 մարտի 2017թ. N 12-Ն հրաման

«Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» N2.2.4-016-17 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի փետրվարի 11-ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 23 նոյեմբերի 2010 թ.N 1638-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմանները ապահովող լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի սարքերի, սարքավորումների, նյութերի և գույքի անհրաժեշտ հագեցվածության անվանացանկը և չափաքանակը հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 866-Ն որոշում

Լիցենզիաների էլեկտրոնային գրանցամատյանում լիցենզիաների տրամադրման մասին որոշումների գրանցման, ինքնաշխատ կերպով լիցենզիայի սերիայի և համարի տրամադրման, հրապարակման, լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ու վավերականության ստուգման կարգը, գրանցամատյանից անվճար օգտվող պետական մարմինների ցանկը և այլ անձանց վերաբերյալ գրանցամատյանում պահվող

ՀՀ կառավարության 13 դեկտեմբերի 2007 թվականի N 1490-Ն որոշում

ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հունիսի 14-ի N 532 և մայիսի 3-ի

«ՀՀՇՆ31-03.01-2014 «Հանրակրթական նշանակության շենքեր» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրաման /9 ապրիլի 2014 թ. N 103-Ն/

«Հանրակրթական նշանակության շենքեր» շինարարական նորմերը սահմանում են հանրակրթական հաստատությունների տեղադրմանը, շենքերի տակ գտնվող և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողատարածքին, շենքային համալիրներին, գործառական խմբերի կազմակերպմանը, շենքերի կազմին և մակերեսներին, ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներին, լուսավորվածությանը, ինժեներական կահավորանքին, ինչպես նաև շենքերի ներքին միջավայրի կազմակերպմանը

ՀՀ կառավարության 9 հուլիսի 2009 թվականի N 808-Ն որոշում

ՀՀ-ում կրթական ծրագրերի և նախադպրոցական ծառայության իրականացման լիցենզավորման կարգերը, լիցենզիայի ձևերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 7-ի N 372 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Փոփոխություններ և լրացումներ Կառավ,27.05.2010,N 646-Ն