Լիցենզավորում
«ՀՀՇՆ31-03.01-2014 «Հանրակրթական նշանակության շենքեր» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրաման /9 ապրիլի 2014 թ. N 103-Ն/

«Հանրակրթական նշանակության շենքեր» շինարարական նորմերը սահմանում են հանրակրթական հաստատությունների տեղադրմանը, շենքերի տակ գտնվող և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողատարածքին, շենքային համալիրներին, գործառական խմբերի կազմակերպմանը, շենքերի կազմին և մակերեսներին, ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներին, լուսավորվածությանը, ինժեներական կահավորանքին, ինչպես նաև շենքերի ներքին միջավայրի կազմակերպմանը

ՀՀ կառավարության 9 հուլիսի 2009 թվականի N 808-Ն որոշում

ՀՀ-ում կրթական ծրագրերի և նախադպրոցական ծառայության իրականացման լիցենզավորման կարգերը, լիցենզիայի ձևերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 7-ի N 372 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Փոփոխություններ և լրացումներ Կառավ,27.05.2010,N 646-Ն

ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին»

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 27 դեկտեմբերի 1997 թ. Սույն օրենքը սահմանում է` - Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրքի հասկացությունը, - տուրքերի տեսակները և դրույքաչափերը, - տուրք վճարողներին, - տուրքը գանձելու, վերադարձնելու, արտոնություններ տրամադրելու կարգն ու պայմանները և կարգավորում է