2021 թվականի (հոկտեմբեր- նոյեմբեր) 3-րդ քննաշրջանի` դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին