2021 թվականի 2-րդ քննաշրջանի՝ դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական քննույունների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին