Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 2021 թվականի մշակութային դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում հրավիրում է մասնակցելու դրամաշնորհային մրցույթի: Դրամաշնորհների տրամադրման գործընթացը միտված է արվեստի տարբեր բնագավառների համաչափ զարգացման, ազատ, մրցակցային և մասնակցային մշակութային դաշտի ձևավորման, ժամանակակից արվեստների և ստեղծարար արդյունաբերության զարգացման, պետական միջոցների բաշխման թափանցիկության, պատմամշակութային ժառանգության պահպանման և արդյունավետ կառավարման, տարբեր հարթակներում հայկական մշակույթի և ժամանակակից արվեստի ներկայացման ապահովմանը:

Մրցույթի անվանակարգերը

Մրցույթն անցկացվում է 14 անվանակարգում: Յուրաքանչյուր անվանակարգում հայտի ներկայացման և մրցույթի մասնակցության համար, բացի մրցույթի ընդհանուր պայմաններից, սահմանված են հավելյալ չափորոշիչներ.

 1. Թատերական ստեղծագործական ծրագրեր և նախագծեր (ծածկագիր 001)
 2. Երաժշտական ստեղծագործական ծրագրեր և նախագծեր (ծածկագիր 002)
 3. Պարարվեստի ստեղծագործական ծրագրեր և նախագծեր (ծածկագիր 003)
 4. Կերպարվեստի ստեղծագործական ծրագրեր և նախագծեր (լուսանկարչություն, դեկորատիվ-կիրառական արվեստ, դիզայն) (ծածկագիր 004)
 5. Կինոարվեստի ստեղծագործական ծրագրեր և նախագծեր» (բացառությամբ կինոարտադրության նախագծեր) (ծածկագիր 005)
 6. Մշակութային հեռուստահաղորդաշարեր (ծածկագիր 006)
 7. Ստեղծագործական կրթական ծրագրեր և նախագծեր (մշակութային կրթություն) (ծածկագիր 007)
 8. Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ուսումնամեթոդական աշխատանքներ (ծածկագիր 008)
 9. Աջակցություն շնորհալի պատանի երաժիշտ կատարողների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը ու կատարելագործմանը (ծածկագիր 009)
 10. Ներառական ծրագրեր և նախագծեր ժամանակակից արվեստի ոլորտում (ծածկագիր 010)
 11. Ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի տարածման ծրագրեր և նախագծեր (ծածկագիր 011)
 12. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ծրագրեր (ծածկագիր 012)
 13. Գրականության հանրահռչակմանն ուղղված նախագծեր և միջոցառումներ (ծածկագիր 013)
 14. Թանգարանային ծրագրեր և միջոցառումներ (ծածկագիր 014)

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Մրցույթին կարող են մասնակցել իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունները, որոնց ներկայացված նախահաշվում չի արտացոլում շահույթը, որոնք ունեն ժամանակակից արվեստների, գրականության, ստեղծարար արդյունաբերության զարգացման, մշակութային ժառանգության, Հայաստան–Սփյուռք մշակութային կապերի արդիականացման և ամրապնդման, մշակութային զբոսաշրջության, մարզերում մշակութային կյանքի ակտիվացման, մշակութային կրթության և ներառականության խթանմանն ուղղված նորարարական և հեռանկարային նախագծեր:
 • Ներկայացված հայտերից առաջնահերթություն է տրվում նախարարության որդեգրած մշակութային քաղաքականությանն ու ռազմավարական գերակայություններին համապատասխանող ծրագրերին, ինչպես նաև դեբյուտային, համաֆինանսավորվող, մշակույթի ապակենտրոնացումը և երկարատև արդյունավետությունը ապահովող ծրագրերին։
 • Մրցույթն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1937-Ն և 2021 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 97-Ն որոշումների համապատասխան:

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՓԱԹԵԹԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝

 • Հայտաձև՝ համաձայն ձևաչափի (Ձև N 1),
 • Նախահաշիվ՝ համաձայն ձևաչափի (Ձև N 2),
 • Կազմակերպության կանոնադրության և պետական ռեգիստրի վկայականի պատճենները,
 • Տեղեկանք հարկային ծառայությունից՝ հարկային պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ,
 • Տեղեկանք նախագծի համագործակցող և համաֆինանսավորող կողմերի (առկայության դեպքում) մասին,
 • Ծրագրին առնչվող նյութեր (առկայության դեպքում)՝ լուսանկարներ, տեսանյութեր, ձայնագրություններ, էսքիզներ:

Մրցույթի ֆորմալ պահանջներին բավարարելու համար կազմակերպությունը ծրագրային հայտի հետ միաժամանակ պետք է կցի՝ ծրագրերի ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների նվազագույն գները (միավորի արժեքը) որոշելու համար իրականացված առնվազն 3 գնային հարցումները՝ ընտրելով ամենացածր առաջարկված գինը: Գնային հարցում համարվում են կազմակերպության հարցման հիման վրա տրված գրավոր կնքված /ստորագրված (կնիքի բացակայության դեպքում) և ստորագրված պաշտոնական գնային առաջարկները կամ գնացուցակները (pricelist առկայության դեպքում), որոնք պետք է ներբեռնել էլեկտրոնային կայքէջերից: Գնային հարցումները չեն կարող համարվել իրականացված, եթե դրանք ներկայացվում են հղման տեսքով (link): Գնային հարցման արդյունքները հանդիսանում են ծրագրային հայտի հավելված, որը անհրաժեշտ է ներկայացնել ծրագրային հայտի հետ:

Ներկայացված ծրագրի նախահաշվում չեն կարող ընդգրկվել կապիտալ բնույթի և հյուրասիրությունների /ֆուրշետ/ ծախսեր:

Հայտադիմումը պետք է լրացվի հայերեն: Կից փաստաթղթերը պետք է լինեն հայերեն կամ համապատասխան հայերեն թարգմանությամբ:

Ստեղծագործական միջոցառումներն ու նախագծերը կարող են իրականացվել առցանց ձևաչափով:

Մասնակիցը չի կարող նույն անվանակարգում, տվյալ մրցաշրջանում ներկայացնել մեկից ավելի հայտ: Անվանակարգին չհամապատասխանող և թերի լրացված հայտերը մերժվում են:

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝

Հայտերի ներկայացման պայմանները

Հայտադիմումը ներկայացվում է փակ` սոսնձված և ստորագրված ծրարով: Հայտադիմումի փաթեթը ներկայացվում է նախարարություն թղթային տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչով (նյութերի ծավալը չպետք է գերազանցեն 20 MB)՝ և ընդունվում է մինչև մրցույթի մասին հայտարարությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը:

Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորած անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ: Սույն կետում նշված ծրարի վրա հայերեն լեզվով նշվում են`

1) պետական մարմնի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) մրցույթի ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) Կազմակերպության անվանումը (մասնակցի), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը».

Հայտերը ներկայացվում են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ք. Երևան, Կառավարական 2-րդ տուն, Վ. Սարգսյան 3, Ժամանակակից արվեստի վարչություն (հեռ՝ 010 599 631), Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արվեստների վարչություն (հեռ՝ 010 599 629)։

Սահմանված կարգի պահանջներին ոչ համապատասխան ներկայացված հայտերը, ինչպես նաև ժամկետը լրանալուց հետո տրված հայտերն առանց բացվելու մերժվում են և վերադարձվում: Մասնակիցը մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետի ավարտն իրավունք ունի փոխելու կամ հետ վերցնելու իր հայտը: Հայտը փոփոխվում է ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ կնքվում է պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր:

Պայմանագրով հաստատված ստեղծագործական ծրագրի, նախահաշվի ու իրականացման ժամկետների մասնակի փոփոխությունները կատարվում են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, ինչպես նաև՝ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել:

Մրցույթը չկայացած է հայտարարվում, եթե`

ա) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

բ) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

գ) ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշմամբ հաստատված դրամաշնորհների տրամադրման կարգի 34-րդ կետով նախատեսված դեպքերում պետական մարմնի ղեկավարը չի հաստատում հանձնաժողովի որոշումը:

դ) պայմանագիր չի կնքվում:

Մրցույթի իրականացման ժամանակացույցը

Մրցույթի մեկնարկ՝ 03.03.2021թ.

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 02.04.2021թ.

Ծրագրի տևողությունը և բյուջեն

Կախված ուղղությունից, նախարարության ռազմավարական գերակայությունների հետ համապատասխանությունից և ներկայացված բյուջեի ծավալներից՝ ծրագրերը կարող են ֆինանսավորվել մասնակի կամ ամբողջապես (պետական ֆինանսավորմամբ թույլատրելի ծախսերի ցանկը կցված է

Դրամաշնորհային մրցույթը հայտարարվում է 2021 թվականին նախատեսված մշակութային ծրագրերի իրականացման համար:

Նախապատրաստական աշխատանքների և իրականացման առավել մեծ ժամանակահատված պահանջող և/կամ երկարաժամկետ գործողություններ նախատեսող ծրագրերի հայտերն ընդունվում են համապատասխան հիմնավորումների առկայության պարագայում: