ՀՀ պետական բարձրագույն ուումնական հաստատություններում բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգը հաստատելու մասին