Զեկույցի առաջին բաղադրիչն ուղղված է ուսումնասիրելու աշխատաշուկայի պահանջարկը, առաջարկելու գործատու-երիտասարդ հարաբերությունների կայացմանն ուղղված ինստիտուցիոնալիզացման մեխանիզմներ:

Զեկույցի մյուս բաղադրիչն ուղղված է բացահայտելու, թե որքանով է այսօր աշխատաշուկան պատրաստ ներգրավելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց: