Ամփոփ տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորող օտարերկրյա ուսանողների վերաբերյալ ըստ երկրների -/2018-19 ուստարի/