Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերաբերյալ վկայագրի տիպային ձևը հաստատելու,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 6-Ի N 1281-Ն և 2009 թվականի նոյեմբերի 11-Ի N 927-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Փոփոխություններ, լրացումներ

Կրթ.ԳՄՍՆ,02.05.2022,N 18-Ն