Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման տարակարգի շնորհման համար սովորողների և ծնողների կողմից ուսուցչի անանուն գնահատման հարցաթերթիկները և ուսուցչի ներկայացրած փաստաթղթերի բովանդակային համապատասխանության գնահատման և հաշվարկի ուղեցույցը հաստատելու մասին