Կամավոր ատեստավորման արդյունքում ատեստավորումը անցած համարվող, դրույքաչափի փոփոփխություն ունեցող և դրա նկատմամբ հավելավճար ստացող ուսուցչների ցուցակները հաստատելու մասին