Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/40

Մշակութային միջոցառումների և սեմինարների կազմակերպման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը։

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/69

«Լոռեցի Սաքո» քանդակի վերականգնման (ըստ հիմնավորման՝ տեղափոխման) և տարածքի բարեկարգման գիտնախագծանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Լոռու մարզի Քոբեր Ե/Գ կայարան, Քոբայրավանք մատուռի որմնանկարների ամրակայման և վերականգնման գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմման, ծախսերի գնահատման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար կապալային աշխաատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/63

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի Սանահին վանքային համալիրի կառույցների վերականգման և ամրակայման (Սբ․ Ամենափրկիչ եկեղեցու տանիքների նորոգում) աշխատանքներ «Արթմաշին» ՍՊԸ