Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (աջակցություն Արցախի Հանրապետության երիտասարդության ոլորտին) ձեռքբերման նպատակով թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր: