(Մեկ թափուր տեղ)

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի մասնագետի հիմնական գործառույթները՝

1.Ապահովել Հիմնադրամի կադրային բնույթի փաստաթղթերի կազմումը և դրանց շրջանառությունը,
2. ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ աշխատանքային պայմանագրերի, համաձայնագրերի, ծանուցումների, քաղ-իրավական պայմանագրերի, անհատական իրավական ակտերի նախագծերի կազմում:
3. Աշխատակիցների աշխատաժամանակի տեղեկագրերի վարման աշխատանքների իրականացում:
4. Հիմնադրամի թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների կազմակերպման հետ կապված պահանջվող աշխատանքների իրականացում,
5. Պաշտոնից բխող այլ գործառույթների իրականացում:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է՝

1.Բարձրագույն կրթություն:
2.Գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:

3. Միջանձնային հարաբերությունների, հեռախոսավարության և գրասենյակային էթիկետի տիրապետման բարձր մակարդակ:
4.Կազմակերպական և վերլուծական հմտություններ, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
5.Իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
6.Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
7.Առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն:

  • Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 04.08.2021 – 12.08.2021 թթ.:
  • Աշխատավարձի չափը՝ 200,000 ՀՀ դրամ:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1) հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` (ձևաչափը ազատ) նշելով այն թափուր տեղի անվանումը, որին հավակնում է,
2) անձնագրի պատճենը,
3) ինքնակենսագրություն,
4) Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
5) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը,
6) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են զինգրքույկ,

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ hr@kznak.am): Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 12.08.2021 թ.:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով` փաստաթղթային և հարցազրույց, օգոստոսի18-ին` ժամը 1200-ին, Երևան, Տիգրան Մեծի 67 հասցեում։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (033)57-21-09 հեռախոսահամարով, աշխատանքային օրերին մինչև ժամը 18:00: