Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին