Տպագրական և բաշխման ծառայությունների (Բրայլյան տառատեսակով գրքեր, ամենամսյա բյուլետեն, տետրեր) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-21/17 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիր: