2018 թվականի օգոստոսի 2-ի N 878- Ն Կառավարության որոշման Հավելվածով հաստատված «Առանձին խնդիրների իրականացման համար պետական մարմինների կողմից փորձագետի ներգրավման» Կարգով սահմանված կարգով փորձագետ ներգրավելու վերաբերյա

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

 1. Կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտների Հայաստանի Հանրապետության պետական քաղաքականությունից բխող ռազմավարական ծրագրերի ենթաոլորտային բաղկացուցիչների հավաքագրում, ուսումնասիրում, համադրում, լրամշակում և ամփոփում.
 2. մասնակցություն «Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակման աշխատանքներին.
 3. սպորտի և երիտասարդության ոլորտներում զարգացման երկարաժամկետ և միջնաժամկետ պե­տա­կան ծրագրերի առանձին բաղադրիչների, դրանց մոնիթորինգի և գնահատման համակարգերի մշակում.
 4. սպորտի և երիտասարդության զարգացման պետական ծրագրից բխող նպատակային, նորարարական ծրագրերի ընթացիկ աշխատանքների մոնիթորինգ ու ամփոփում.
 5. մասնակցություն Վարչության գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը.
 6. մեթոդական աջակցություն տրամադրում ոլորտային վարչություններին.
 7. ծրագրերի մոնիթորինգի կարգի մշակում:

Փորձագետին ներկայացվող պահանջներն են.

 1. ՀՀ քաղաքացիություն:
 2. Բարձրագույն կրթություն.
 3. Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ կրթության բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 4. Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 5. Գրական հայերենի տիրապետում.
 6. Պատասխանատվության բարձր զգացում, ճշտապահություն, տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

Փորձագետի ներգրավման ժամկետը սահմանվում է 3 /երեք/ ամիս:

Ընտրություն կատարելու եղանակը` դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, ինքնակենսագրականների ուսումնասիրություն, հարցազրույց:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է).
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթեր՝ անձնագիր, դիպլոմ /ներ/, վկայական /ներ/, աշխատանքային գրքույկ (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից).
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայական, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի:

Ի գիտություն՝ չի թույլատրվում փորձագետի համար դիմել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ՝ management@escs.am): Աշխատավայրը` ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-29-ը ներառյալ, ժամը 09.00-13.00-ը:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2020թ. հոկտեմբերի 29-ը:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010-599659 հեռախոսահամարով: