«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում, N 1 հավելվածի N 3 աղյուսակում, N 6 հավելվածի N 1 աղյուսակում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9, 9.1 և 10 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին՝

  1. 2020 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված NՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4-2 պետական գնման պայմանագրում «ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի և գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքները» բառերը փոխարինել «ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ և գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքները» բառերով.
  2. ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6 ծածկագրով հայտարարված մրցույթի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրում «գ. Հարժիսի միջնակարգ դպրոց» բառերը փոխարինել «գ. Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց» բառերով.
  3. ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9 ծածկագրով հայտարարված մրցույթի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրերում «գ. Լեռնահովիտի միջնակարգ դպրոցի» և «գ. Կիրանցի միջնակարգ դպրոց» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» և «Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոց» բառերով:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հա­ջորդող օրվանից: