«Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի և այլ ուսումնական նյութերի մշակում, ձեռքբերում և տրամադրում» միջոցառման շրաջանակներում «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ-ի հետ կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-20/65 ծածկագրով պայմանագիր, (ՀՀ ՖՆ-ի կողմից hաշվառվել է 09.09.2020 թ.), գնման ընթացակարգի արձանագրություն: