ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/52 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն