ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտի քաղաքականության վարչության մարզական կազմակերպությունների, սպորտային բժշկության և գիտամեթոդական աշխատանքների համակարգման բաժնի պետ

(18-34.13-Ղ4-1)

Հիմնական գործառույթները՝

1) Կազմակերպում է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման պետական ծրագրի մշակման աշխատանքները, ներկայացնում է առաջարկություններ հանրապետությունում մարզադպրոցների ցանցի ընդլայնման, դրանց նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդման վերաբերյալ.

2) Բաժնի իրավասությունների շրջանակներում համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների, մարզական հասարակական կազմակերպությունների և մարզադպրոցների հետ, նպաստում մարզական կապերի և շփումների ստեղծմանն ու զարգացմանը.

3) իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում համակարգում է Նախարարության ենթակայության մարզական և այլ կազմակերպությունների գործունեությունը և պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերի կատարման ընթացքը.

4) Վարչության պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Նախարարության համակարգում ընդգրկված մարզական հասարակական կազմակերպությունների գործունեության վերահսկողությունը, լսում է դրանց գործունեության հաշվետվությունները և քննում գործունեության վերաստուգման արդյունքները, իր իրավասությունների սահմաններում ներկայացնում է առաջարկություններ պետական բյուջեի նախագծի ձևավորման վերաբերյալ.

5) Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում մարզակառույցների միաժամանակյա թողունակության չափորոշիչների, մարզակառույցների նյութատեխնիկական բազայի ապահովման և դրանց արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ.

6) կազմակերպում է մարզական հերթափոխի գիտամեթոդական և բժշկական ապահովումը.

7) կազմակերպում է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում մասնագետների վերապատրաստման աշխատանքները.

8) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առընչվող համապատասխան մարմիներում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառում Նախարարության ղեկավարության հանձնարարականների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և արդյունքների մասին տեղեկացնում է Վարչության պետին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է՝

 1. Բարձրագույն կրթություն

ՈՒղղություն

Անհատական ծառայություններ

Ոլորտ

Սպորտ

 1. Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգը տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:
 2. ունի «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին», «Մանկապատանեկան սպորտի մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին», «Հասարակական կազմակերպությունների մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքերի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացու­թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունա­կու­թյուն.

4) տիրապետում է անհրաժեշտ տե­­ղեկատվությանը.

5) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու ունա­կու­թյուն.

 • Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:
 • Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 17.09.2019 - 19.09.2019թթ.:
 • Աշխատավարձի չափը՝ 256 623 ՀՀ դրամ:
 • Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, հեռ. 010-583-483, էլ. փոստ՝ management@edu.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղարի (դիմումի ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.00-ից մինչև 12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: