ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության ավագ մասնագետ (18-35.3-Մ4-3)

Հիմնական գործառույթները՝

 1. մասնակցում է մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման աշխատանքներին.
 2. մասնակցում է էլեկտրոնային նամակների և հարցումների մշակման, անհրաժեշտության դեպքում այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ պատասխանների պատրաստման և առաքման աշխատանքներին.
 3. մասնակցում է իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական հարթակի սպասարկման աշխատանքները
 4. մասնակցում է Նախարարության թափուր պաշտոնների և Նախարարության ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ների և այլ ուսհաստատությունների ղեկավարների թափուր պաշտոնների համար, ինչպես նաև միջպետական համագործակցության շրջանակներում անցկացվող մրցույթների հայտարարությունների հրապարակման աշխատանքներին.
 5. մասնակցում է Նախարարության կողմից մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի ինտերնետային կայքէջում տեղադրման աշխատանքներին.
 6. տեխնիկական հնարավորությունների առ­կա­յության դեպքում` մասնակցում է հեռուստաֆիլմերի, տեսանյու­թերի պատրաստման աշխատանքներին, տեղեկագրերի թողարկմանը.
 7. մասնկացում է ինտերնետային կայքէջում ու սոցիալական մեդիա էջերում ամենօրյա նորություններ, մամուլի հաղորդագրություններ և հայտարարություններ պարբերաբար տեղադրելու աշխատանքներին.
 8. մասնակցում է իրավական փաստաթղթերի նախագծերի ինտերնետային մատչելիության ապահովման և հանրային քննարկումների իրականացման աշխատանքներին.
 9. իրականացնում է քաղաքացիներին ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրամադրումը.
 10. մասնակցում է նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության իրականացման աշխատանքներին.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար նաև պահանջվում է՝

 1. Բարձրագույն կրթություն:
 2. Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
 3. ունի «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Զանգվածային լրատվության մասին», «Լեզվի մասին», «Կրթության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացու­թյուն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունա­կու­թյուն.

4) տիրապետում է անհրաժեշտ տե­­ղեկատվությանը.

5) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու ունա­կու­թյուն.

6) լուրերի, հաղորդագրությունների, հայտարարությունների, պարզաբանումների տեքստեր կազմելու և գրելու հմտություն:

 • Ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:
 • Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 02.08.2019 - 06.08.2019թթ.:
 • Աշխատավարձի չափը՝ 150 799 ՀՀ դրամ:
 • Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, հեռ. 010-583-483, էլ. փոստ՝ management@edu.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.00-ից մինչև 12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: