Հավելված 4
ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային /աճողական/ համամասնություններն` ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի, միջոցառումների, միջոցառումները կատարող հանրային իշխանության մարմինների և ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի