ՀՕ-297 - ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 14 ապրիլի 1999 թ.

Սույն օրենքը սահմանում է կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության սկզբունքները և կրթության համակարգի կազմակերպական-իրավական ու ֆինանսատնտեսական հիմքերը: