Գրքի կազմման և վերջնամշակման ծառայությունների («Հայ կոմպոզիտորների մանկական դաշնամուրային ստեղծագործություններ 4 ձեռքի համար» ուսումնամեթոդական գրականության հրատարակման ծառայություններ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/21 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը (գնային առաջարկ), կնքված պայմանագիրը: