Գրքի կազմման և վերջնամշակման ծառայությունների («Եկ նվագենք դաշնամուր» ուսումնամեթոդական գրականության (ուսումնական ձեռնարկ) հրատարակման ծառայություններ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/23 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը (գնային առաջարկ), կնքված պայմանագիրը: