Կրթության ոլորտի հետազոտությունների բաժնի մասնագետի հիմնական գործառույթները՝

1․Համակարգել հանրակրթության ոլորտի հետազոտությունների իրականացումը, ներառյալ ուսուցման գնահատման տվյալների վերլուծությունը:
2․Համակարգել քանակական և որակական մեթոդաբանություններով հետազոտությունների իրականացումը ներառելով, բայց չսահմանափակվելով ապացույցների սինթեզով, խոր գրականության տեսությամբ
3․Նպաստել հետազոտությունների հիմքով առաջարկությունների մշակմանը և դրամական ռեսուրսների մոբիլիզացմանը։
4․Կազմել և տրամադրել հանրակրթական հետազոտությունների կազմակերպման և որակի երաշխավորման ուղեցույցներ։
5․Զարգացնել նախադպրոցական մակարդակում հետազոտական կարողությունները` այդ նպատակով նաև վերապատրաստումներ կազմակերպելու միջոցով:
6․Բացահայտել և կազմել հանրակրթական հետազոտությունների իրականացման և դրանց արդյունքների օգտագործման համար համապատասխան ֆինանսավորման հնարավորությունների ցանկերը:
7․Ստեղծել և պահպանել գործընկերություն հետազոտողների, քաղաքականություն մշակողների, տեղական և միջազգային դոնորների հետ` ժամանակին բացահայտելու դրամահավաքի պատուհանները և առաջնահերթությունները:
8․Նպաստել հանրակրթական հետազոտությունների հետազոտությունների արդյունքների և հարակից քաղաքականության առաջարկությունների և լավագույն փորձի տարածմանը և փոխանակմանը երկրում:
9․Իրականացնել հետազոտական նյութերի սինթեզ՝ հասարակությանը դրանց տվյալների հեշտ հասանելիության և քաղաքականության մեջ ներդրման նպատակով:
10․Մասնակցել հետազոտական համաժողովներին, սեմինարներին և հանդիպումներին, այդ թվում՝ երկրի մակարդակով, ինչպես նաև զեկուցումներ կարդա ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս տարբեր համաժողովներում:
11․Ներկայացնել հետազոտությունների ամփոփագրերը քաղաքականության և որոշումներ կայացնողներին առաջարկելով դրանց արդյունքների օգտագործման եղանակներ:
12․Մասնակցել և դյուրացնել միջառարկայական հետազոտություններին` տարբեր միջֆունկցիոնալ թիմերում և խորհրդակցություններում ներգրավվելու միջոցով, ներառյալ տարեկան արդյունքների զեկույցների պատրաստում և գրասենյակային սեմինարներին մասնակցություն:
13․Նպաստել հետազոտական և քաղաքականության մշակման՝ գործընկերների հետ համատեղ առաջարկությունների կազմմանը, հետազոտությունների և տվյալային ապացույցների համար դրամահավաքի կազմակերպման աշխատանքներին:
14․Գործել որպես կոնկտակտային անձ՝ ԿԶՆԱԿ-ի կողմից հետազոտությունների ներկայացման առանցքային հանդիպումներում և շահերի պաշտպանության, ջատագովության գործունեության համար:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1Բարձրագույն կրթություն:
2․Կրթության ոլորտում ազգային կամ միջազգային մակարդակներում հետազոտությունների ​​աշխատանքային փորձ (առնվազն հինգ հրապարակված հետազոտություն)։
3.Հանրակրթական քաղաքականությունների և համակարգերի հետազոտման փորձ:
4․Հետազոտական գործիքների՝ Microsoft Excel, SPSS, R, Nvivo։
5․Թիմում լավ աշխատելու և գործընկերություն ստեղծելու և ղեկավարելու ունակություն։
6․Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության, այդ թվում ծավալուն հետազոտական զեկույցներ և ամփոփագրեր պատրաստելու գերազանց հմտություններ։
7․Հայերեն՝ գրավոր և բանավոր գերազանց հմտություններ։
8․ Օտար լեզվի իմացություն։

Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 14.03.2023 – 23.03.2023 թթ.:

  • Աշխատավարձի չափը՝ 200,000 ՀՀ դրամ:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1) հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` (ձևաչափը ազատ) նշելով այն թափուր տեղի անվանումը, որին հավակնում է,
2) անձնագրի պատճենը,
3) ինքնակենսագրություն,
4) թ
ափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
5) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը,
6) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են զինգրքույկ։

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ hr@kznak.am): Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 23.03.2023 թ.:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով` փաստաթղթային և հարցազրույց, ս/թ. մարտի 29-ին` ժամը 1030-ին հեռավար եղանակով /մրցույթի փատաթղթային փուլը անցած հավակնորդների էլեկտրոնային հասցեներին հարցազրույցի համար կուղարկվի համապատասխան հղումը/։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (010)57-21-00 հեռախոսահամարով, աշխատանքային օրերին մինչև ժամը 18:00: