Ծրագրի մասին

Ծրագրով սահմանվում են ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններ ընդունված կամ ուսումնառող ուսանողների համար ուսանողական նպաստ հատկացնելու և ուսման վարձը լրիվ կամ մասնակի (զեղչ) փոխհատուցելու պետական աջակցության պայմանները:

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2021 թ. նոյեմբերի 4-ի N 1784-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ՝ ուսումնական հաստատություն) ուսանողական նպաստ հատկացնելու, ուսման վարձը փոխհատուցելու (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ)) և կրթաթոշակ սահմանելու մասին» կարգի համաձայն:

Ովքեր կարող են դիմել

1. Ծրագրին կարող են դիմել ներքոնշյալ կարգավիճակ ունեցող դիմորդները՝ պետության կողմից ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցման համար.

 • միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսումնական հաստատություն ընդունված «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող մինչև 23 տարեկան անձինք,
 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ ֆունկցիոնալության ծանր և խոր, իսկ երեխաների դեպքում նաև միջին աստիճանի սահմանափակում ունեցող անձինք (երեխաներ),
 • «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամության (ծանր և խոր աստիճանի ֆունկցիոնալության սահմանափակմամբ) զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողների ծնողների, ամուսնու (կնոջ) մինչև 27 տարեկան զավակները։

2. Ներքոնշյալ կարգավիճակ ունեցող դիմորդները՝ պետության կողմից ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման համար.

 • ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ուսանողները,
 • սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ուսանողները,
 • մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողները,
 • երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողները,
 • պետության համար առաջնահերթություն և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողները:

Ուսանողներին ուսման վճարի փոխհատուցման չափը որոշելիս հաշվի է առնվում ուսումնառության առաջադիմությունը, ընդ որում՝ նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքներով (առաջին կուրսում` նախորդ ուսումնառած կրթական ծրագրի ավարտական արդյունքներով).

 • 1) միայն «գերազանց» և (կամ) «լավ» գնահատականներ ունենալու դեպքում՝ ուսման վճարի փոխհատուցման չափը կազմում է 70 տոկոս.
 • 2) 75 տոկոսից ոչ պակասը «գերազանց» և (կամ) «լավ» գնահատականներ ունենալու դեպքում՝ ուսման վճարի փոխհատուցման չափը կազմում է 50 տոկոս.
 • 3) 50 տոկոսից ոչ պակասը «գերազանց» և (կամ) «լավ» գնահատականներ ունենալու դեպքում՝ ուսման վճարի փոխհատուցման չափը կազմում է 30 տոկոս։

Դիմելու կարգը

 • ընդունելության դիմում հայտը dimord.emis.am լրացնելու ժամանակ՝ պետական ուսումնական հաստատություններ ընդունելության կարգով դիմած դիմորդների պարագայում,
 • ուսումնական հաստատության տնօրինությանը՝ ուսումնառող ուսանողների պարագայում։

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • դիմում,
 • համապատասխան կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ:

Կոնտակտներ, խորհրդատվություն

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչություն (010 599 623)
ԿԳՄՍՆ Թեժ գիծ՝ (+374 10) 59-96-00, տեղեկատու հեռախոս՝ (+374 10) 52-73-43։
Ծրագրից օգտվելու համար՝ www.dimord.emis.am